Sprzedaż, darowizna, zamiana nieruchomości – dokumenty

Testament – dokumenty notarialne
13 maja, 2016

Niezbędne dokumenty do sporządzenie aktu notarialnego sprzedaży, darowizny, zamiany nieruchomości to:

  • odpis zwykły z księgi wieczystej,
  • wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
  • przy podziale nieruchomości –  mapa z projektem podziału oraz ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
  • podstawa nabycia nieruchomości –  wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny,  prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
  • przy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – zaświadczenie z Urzędu Meldunkowego o braku osób zameldowanych w  przedmiotowym budynku mieszkalnym,
  • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
  •  aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP – w przypadku firm.

Komentarze są wyłączone.