Cennik usług

Opłaty notarialne dzielą się na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn.


Każda pobierana przez nas opłata uzależniona jest od obowiązujących w ustawach stawek.

Notariusz, dokonując czynności prawnych nie powinien pobierać rażąco wysokich opłat, gdyż jest on funkcjonariuszem publicznym i wszelkie podjęte przez niego działania mają służyć bezpieczeństwu obrotu prawnego. Informacje dotyczące cennika usług notarialnych zawarte są w poniższych aktach prawnych:

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej;
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • Ustawa o podatku od spadków i darowizn dnia 28 lipca 1983;
 • Ustawa z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych;

Taksa notarialna


Forma opłaty – podstawa to wartość przedmiotu czynności prawnej:
 • 100 zł - do wartości przedmiotu 3000 zł;
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł – powyżej wartości przedmiotu od 3000 zł do 10 000 zł;
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł - powyżej wartości przedmiotu od 10 000 zł do 30 000 zł;
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł – powyżej wartości przedmiotu od 30 000 zł do 60 000 zł;
 • 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł - powyżej wartości przedmiotu od 60 000 zł do 1 000 000 zł;
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł - powyżej wartości przedmiotu od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł;
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł – powyżej wartości przedmiotu od 2 000 000 zł;

Opłaty sądowe


Pobierane przez notariusza opłaty sądowe są następnie wpłacane w odpowiednim wydziale sądu, w którym dokonuje się danej czynności prawnej. Opłaty te wynoszą:
 • 200 złotych za wpis prawa własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (np. wpis spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy wpis hipoteki), lub 100 złotych jeśli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie.
 • 150 złotych za wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności
 • 150 złotych za wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami
 • 150 złotych za wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
 • 150 złotych za wpis praw osobistych i roszczeń;
 • 60 złotych za złożenie księgi wieczystej;
 • 60 złotych za odłączenie nieruchomości lub jej części;
 • 60 złotych za sprostowanie działu I-O

Podatek od czynności cywilnoprawnych


Podatek ten wynosi 2% od wartości przedmiotu umowy i dotyczy czynności takich jak:
 • sporządzenie umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • sporządzenie umowy pożyczki,
 • sporządzenie umowy darowizny,
 • sporządzenie umowy dożywocia,
 • sporządzenie umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności ,
 • sporządzenie umowy o ustanowienie hipoteki,
 • sporządzenie umowy o ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • sporządzenie umowy depozytu nieprawidłowego,
 • sporządzenie umowy spółki (akty założycielskie);

Podatek od spadków i darowizn


Podatek od spadków i darowizn obliczany jest od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według skali:
 • kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej do 10.278 – podatek wynosi 3 %
 • kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej od 10.278 do 20.556- podatek wynosi 308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10.278 zł.
 • kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej ponad 20 556 – podatek wynosi 822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł
 • kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej do 10.278 – podatek wynosi 7 %
 • kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej od 10.278 do 20.556 – podatek wynosi 719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10.278 zł.
 • kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej ponad 20.556 zł – podatek wynosi 1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł.
 • kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej do 10.278 od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej – podatek wynosi 12 %
 • kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej od 10.278 do 20.556 - podatek wynosi 1.233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10.278 zł
 • kwota nadwyżki od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej ponad 20.556 zł - 2.877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł.

Masz pytania dotyczące oferty cenowej?
Skontaktuj się z nami już dziś


Kontakt